Stanovy spolku SoMA

Stanovy spolku SoMA

Ve věcech níže nezmíněných se spolek řídí zdravým selským rozumem a občanským zákoníkem.

Název a sídlo spolku

Název spolku zníSpolek SoMA (dále jen „SoMA") a má své sídlo v Bykoši. SoMA je spolek místně příslušný pro celou Českou republiku.

Účel spolku

 SoMA je spolek lidí, kteří se společně aktivně podílejí na vytváření nových, zdravých, harmonických a udržitelných forem životního prostoru člověka na Zemi. SoMA je tvůrčí platforma pro spolupráci umělců, zahradníků, řemeslníků, inženýrů, návrhářů, konstruktérů, inovátorů, designerů, architektů, občanských aktivistů, právníků, politiků, pedagogů, psychologů, ekonomů a manažerů, vědců i šamanů, kteří společně vytvářejí koncepty a realizují je. 

  Ústřední myšlenkou pro naši akci je schopnost zakládání a realizace permakulturních usedlostí v České republice. Tvoříme oblak plný osobností, informací, schopností, vztahů a možností, který bude přirozeně kondenzovat v zárodky ekovesniček a krystalizovat do nových míst k životu tvořených správnými lidmi na správných místech.


Členové SoMA

SoMA rozlišuje tři druhy členů – školáky, školníky a školy – a vede jejich seznam.

Školáci jsou lidé, kteří naplňují účel SoMA, požádají o členství a jsou za členy přijati.

Školníci jsou školáci, kteří se starají o chod SoMA. Prvními školníky jsou zakládající členové SoMA, další školníci mohou být kooptováni z řad školáků.

Školy jsou společenství lidí tvořící místa k bydlení a životu, jež se hlásí k myšlenkám SoMA, požádají o členství a jsou za členy přijata.

Členové SoMA mají právo zapojovat se do aktivit spolku a mají povinnost platit členský příspěvek, bude-li stanoven. Členové SoMA mohou své členství ve spolku kdykoli svobodně ukončit.

Organizační uspořádání SoMA

Nejvyšším i statutárním orgánem SoMA je sborovna, kolektivní orgán školníků, který přijímá rozhodnutí na základě konsensu všech členů. Navenek jedná každý školník jménem spolku samostatně a v plném rozsahu.

Sborovna koordinuje aktivity SoMA, informuje o aktivitách školáky, školy i veřejnost, pečuje o majetek SoMA, přijímá nové členy SoMA a rozhoduje o výši členských příspěvků.

Každého jednání sborovny se mohou účastnit všichni školáci i školy, kteří o to projeví zájem a chtějí svým dílem přispět ke konsensu sborovny v dané věci.