úterý 8. listopadu 2016

Vize

Prostorová skica vesničky SoMA. 1: večejný prostor 
SoMA je spolek lidí, kteří se společně aktivně podílejí na vytváření nových, zdravých, harmonických a udržitelných forem životního prostoru člověka na Zemi. SoMA je tvůrčí platforma pro spolupráci umělců, zahradníků, řemeslníků, inženýrů, návrhářů, konstruktérů, inovátorů, designerů, architektů, občanských aktivistů, právníků, politiků, pedagogů, psychologů, ekonomů a manažerů, vědců i šamanů, kteří společně vytvářejí koncepty a realizují je.

Ústřední myšlenkou pro naši akci je schopnost zakládání a realizace permakulturních usedlostí v České republice. Tvoříme oblak plný osobností, informací, schopností, vztahů a možností, který bude přirozeně kondenzovat v zárodky ekovesniček a krystalizovat do nových míst k životu tvořených správnými lidmi na správných místech.
Cílem skupiny osadníků spolku je také založení vlastní vesničky ve formě školního kampusu. Není to však jen školní instituce pro veřejnost. Jde nám o vytvoření komplexního prostoru pro život lidí na úrovni rodiny, školního a pracovního kolektivu, malé obce i vzdělávací a osvětové instituce se širším dosahem. Je to experimentální cesta k vytvoření prostoru nové harmonie. Učíme se umění takový prostor vytvořit a naplnit humanitou, harmonií a životem. Proto naši vesničku nazýváme Školou moderního umění.
Slovo SoMA má několik významů. Jsou to iniciály anglických slov School of Modern Art, zkratka inspirovaná americkým Museum of Modern ArtMoMA. Soma je zároveň řecké slovo, znamenající lidské tělo, tělo nástroje nebo také sbor – skupinovou bytost. Somatický znamená na tělu se projevující. Slovo somatizace pro náš projekt znamená zhmotnění myšlenek v novou realitu. Čteme-li slovo pozpátku, je to Amos. SoMA nám připomíná národní tradici pokrokového školství
Ekonomika ekovesniček.
Ekonomika vesniček je postavena na minimální velikosti hospodaření obce, vesničky nebo spolku a běžném ekonomickém provozu domácností a soukromých uměleckořemeslných dílen a atelierů, vedených řemeslníky - učiteli. Vnitřní hospodářství vesniček bude experimentovat s různými formami vzájemné pomoci od ekonomiky daru až po timebanking nebo alternativní měnu. Nemáme záměr úplné soběstačnosti. Věříme na harmonizaci současné společnosti v globálním i lokálním měřítku a nalezení rovnováhy mezi sdílením, obchodní výměnou a soběstačností. Chceme mít vlastní energetické zdroje, ale zároveň chceme být připojeni k rozvodné síti, která bude dříve nebo později inteligentní, bude umět energii sdílet, ukládat, diverzifikovat její výrobu a optimalizovat její pohyb. Usilujeme o podporu, dotace a všechny formy férového partnerství.
Největší hmotnou hodnotou ekovesniček nejsou stavby, ani jiné umělé struktury, které je potřeba budovat a udržovat, ale zahrada, která je nastavená tak, produkovala potravu, biomasu pro energetické potřeby i materiál pro řemeslné zpracování. Zahrada roste a dává zadarmo. Čím bude staveb a investic méně, čím více plodných aktivit umístíme přímo do přírody, tím bude celek zajímavější, inspirativnější, přitažlivější a udržitelnější. Stavíme venkovní kuchyně, venkovní dílny a ateliery, experimentální zahradní zařízení a nábytek.
Škola jako základ komunity.
SoMA je škola. Tvoříme společenství, která mají jasnou tvůrčí a jednotící ideu. Pokud se podíváme do světa komunit, pak nejpřirozenější společenství s největším potenciálem tvorby a svobody jsou školy.  Dobrá škola přitahuje zdravé rodiny. V koncepci školy uplatňujeme principy unschoolingu, humanity, vzájemného evolučního respektu mezi generacemi (následující generace je vyspělejší a předchozí generace je zkušenější) a hledání rovné tvůrčí spolupráce učitelů i žáků. V SoMĚ se učíme všichni. Centrem vzorové vesničky je alternativní škola – společné středisko domácího vzdělávání a lesní školka, kde se všichni učíme životu ve vnějším prostředí. Důležitou kapitolou našich projektů je obnova praktického učňovského školství. Chceme otevřít ateliery školy učedníkům a hledat novou humánní, udržitelnou a legální formu praktického vzdělávání na úrovní střední i vysoké školy.
Prostorový a sociologický koncept.
Urbanistická koncepce je založena na principech spolupráce člověka s přírodou, permakultury, rodových statků a dalších filozofií udržitelného rozvoje člověka ve spolupráci s přírodou. Architektonické formy universální vesničky odrážejí novou sociologii pospolitosti s důvěrou v kolektiv a respektem k osobní cestě každého jedince. Projekt nabízí široký rejstřík prostorových forem. Jsou tu prostory veřejné, poloveřejné, komunitní, polosoukromé, soukromé, osobní. Hranice osady je vytvořena věncem hektarových pozemků rodových statků a zahrad obklopených po vnějším obvodu větrolamy, které tvoří přirozenou ochranu a přírodní hranici celé osady. Samotné srdce projektu - chráněný a bezpečný prostor - je prostor školy a školní zahrady.
Pozemek, možnosti umístění a partnerství.
Prostorové uspořádání vesniček vychází z mnoha poznatků, zkušeností, studií a analýz nové sociologie bydlení, vzdělávání, coworkingu a obecní občanské sounáležitosti. Předložený koncept má maximální uvažovanou plochu o výměře 40hA. Stejně dobře však může koncept fungovat na ploše 20hA a ve zmenšené verzi na plochách menších. Koncept je ekologicky udržitelný a hledá cesty k obnově zdravého přírodního prostředí na planetě. Proto je vhodný pro použití jak ve venkovském, přírodním nebo zemědělském prostředí, tak v sousedství nebo uvnitř rozvíjející se obce. Za velmi vhodné bychom považovali, kdyby projekt napomohl k revitalizaci opuštěných, zanedbaných ploch, brownfieldů uvnitř nebo na okraji sídel.
Projekt je příležitostí k partnerství při obnově místa a zhodnocení pozemků. Partnerstvím rozumíme provoz projektu, který obohacuje všechny účastníky. Partnerem může být mecenáš, majitel pozemků nebo zemědělec, který potřebuje diverzifikovat svoje aktivity a zhodnotit pozemky. Pokud například vznikne vesnička nebo její zárodek na místě pozemků, které nemají velkou hodnotu, hodnota sousedních pozemků vzroste. Výborná může být spolupráce s obcí, která chce získat nové občany, společenské prostory a aktivity a nový typ školy. Velmi dobře bychom mohli spolupracovat s městkou částí, která potřebuje rekultivovat zanedbané, zdevastované nebo jinak zatížené plochy a vytvořit park a školu neinvestičním způsobem.