sobota 5. listopadu 2016

Deklarace projektu a spolku SoMA

Vážený pane prezidente, vážení poslanci, zastupitelé, vážení spoluobčané,

jsme občané České republiky, svobodné, demokratické země. Uvědomujeme si krizi ekosystému planety, neudržitelnost filozofie západní společnosti založené na nekonečném hmotném růstu. Vnímáme otevírající se nůžky sociální nerovnosti v naší společnosti a narůstající nedosažitelnost základních potřeb jako jsou vlastní bydlení, zdravé potraviny a kvalitní vzdělání pro „obyčejné lidi“. 

Pozorujeme stále se zhoršující úroveň prostého rozumu a efektivní schopnosti občanů zorientovat se ve složité době. Vnímáme napětí mezi rodiči a dětmi, které se projevuje mimo jiné v neefektivním vzdělávacím systému. Mezi lidmi cítíme strach, stres a nejistotu, které se bohužel projevují na zhoršeném zdraví nehledě na pokroky v lékařské vědě. Na vlastním těle pociťujeme neblahé účinky konzumace běžné produkce potravin, nezdravé ovzduší ve městech i na venkově díky zvyšující se chemizaci polí. Máme na zřeteli další aspekty krize současného společenského paradigmatu, které všichni společně vytváříme.

Rozhodli jsme se vzít svůj rozum, svoji zodpovědnost i svůj život do vlastních rukou. V občanském společenství, legální cestou, ve spolupráci s institucemi i lidmi otevřenými udržitelnému rozvoji lidské společnosti na Zemi vytváříme experimentální školní ekovesničku, založenou na občanském společenství lidí, kteří obdělávají soukromé zahrady a provozují svoje řemeslo v tvůrčí sousedské spolupráci a společně vzdělávají svoje děti i sebe. Vytváříme budoucí model občanského společenství založeného na principech udržitelnosti, soběstačnosti, spolupráce s přírodou, dobrých sousedských vztazích a férové péče o majetek i svůj kousek Země. 

Chceme obdělávat půdu České země podle vlastního rozumu, bez chemických prostředků, bez potřeby zisku a konkurenčního boje. Chceme, aby se nikdo nestavěl mezi člověka a půdu, aby lidé skutečně žili z darů svojí země. Díky modernímu poznání, nejnovějším technologiím a celosvětově rozšířené koncepci permakulturního hospodaření víme, že pokud budeme hospodařit na vlastní zahradě o velikosti jeden hektar, přírodní biotop zahrady pohodlně energeticky i hmotně zabezpečí širší rodinu se zajímavým přebytkem. Svoje síly tak budeme moci využít tvůrčím způsobem namísto nekonečného vedení boje o uspokojení základních potřeb. Z občanů se namísto konzumentů stanou producenti zdravé výživy.

Informujeme Vás o této cestě, abyste si byli vědomi naší snahy, pravdy i naděje, kterou zatím sdílí jenom část lidí. Jsme však přesvědčeni, že v budování malých zahradních rodinných usedlostí je budoucnost lidí na této planetě. Žádáme o pomoc s přípravou legislativy, která je dosud pro tuto cestu nepříznivá. 

Žádáme obce, instituce a spoluobčany, kteří mají více půdy, než je rozumné efektivně obhospodařovat o účast v tomto všeobecně prospěšném projektu. Věříme, že máme co nabídnout jakémukoliv partnerovi. Ekovesnička je škola, jsou to otevřené dílny, veřejné prostory, komunitní zahrada a spousta občanských aktivit. Myšlenka projektu je nastavená tak, aby byl vždy výhodný z hlediska vzájemného obohacení, lidského soužití i férového obchodního partnerství :-)